loading-img
面试列表

1、点击“面试管理”——“面试列表”;

2、在“面试列表”中,可查看已经创建的面试,在每条面试列表末尾处,可以对该列表进行“编辑”、“删除”、分享“面试链接”、开始面试、“面试分析”相关操作;                                                                          (此图为:面试列表相关操作展示)


3、在面试列表页面顶部可以通过“新增面试”直接创建新面试,也可在右侧点击“删除所选”,删除指定面试,在此下方还可以通过面试名称快速搜索需要的面试;                                                                                         (此图为:以上操作示意图)


注意事项:面试需要消耗实时音视频时长,需提前足量购买;

                 面试官和面试者双方都消耗实时音视频时长。