loading-img
面试分析

1、点击“面试管理”——“面试分析”;

2、面试分析页面可展示面试基础详情:开始时间、结束时间、主面试官、面试密码、整体时长、参与人数、分析等数据;                                                                                  (此图为:面试分析操作示意图)


3、点击想要了解详情的面试列表末尾处的“分析”,即可查看参加此面试的应聘者面试情况,包括面试结果和面试回放视频;                                                                             (此图为:面试回放操作示意图)