loading-img
部门管理
1、点击人员管理——》部门管理;
2、点击“新增部门”添加部门;
3、填入部门信息:部门名称、部门序号(序号越大顺序越靠前)、上级部门(没有上级部门时不填);
4、最后点击“保存”,部门就创建好了;

                                             (此图为:部门信息操作)

5、点击部门列表末尾处“编辑”对已有部门信息进行修改;

6、勾选部门后点击“删除所选”或点击部门列表末尾处“删除”对已有部门进行删除;
7、点击部门列表末尾处“+”添加下级,为已有部门添加下级部门;

                                           (此图为:部门列表操作)

1)部门管理用来管理企业或相关机关的所有部门信息,支持无限级部门添加;
2)部门管理也可以通过考生导入都是Excel表格中的部门自动形成上下级部门