loading-img
试题标签
标签的作用:管理员进行组卷时,可以通过试题标签来快速选择试题完成自动组卷;
题库管理—》试题标签
1.新建标签分类:点击“+”新建标签,新建标签分类,试题标签支持多级管理
2.新建标签:填入标签名称和序号(序号值越大越靠前)
3.点击“保存”,标签创建好了
4.选中标签,点击“编辑标签”对选中的标签信息进行修改;
5.选中标签,点击“删除标签”,即可将所选标签删除;

                                                  (此图为:标签操作)

6.录入试题时,试题可选择多个标签来标记试题,多个标签用“,”隔开

                                                (此图为:标签应用)

7.组卷时可以根据试题标签和分类快速完成组卷


                                                           (此图为:标签作用)