loading-img
试题反馈

1、点击“题库管理”—》“试题反馈”;

2、试题反馈列表显示的试题是考生在考试端参加了考试之后反馈上来的问题;

(考生在考试中发现了试题有问题或在交卷之后发现答案有错时,才会进行线上试题反馈,在提交试卷之后,点击“查看试卷”,在需要反馈的试题题干后方,点击“试题反馈”按钮,填写反馈内容提交后,才会显示在管理端。)
                                                                    (以上两张图片为:考生端操作)

3、点击“试题反馈列表”末端的“反馈详情”,就可以对该试题的反馈内容进行审核,选择“通过”或者“拒绝”,同时可以对该试题进行编辑修改;                                                            (以上两张图片为:管理端试题反馈操作)