loading-img
考生菜单

系统管理——》考生菜单

点击“考生菜单”即可见如下图页面,在该页面中可以控制“考生端”页面显示的菜单内容,按照需求选择“开启”或“关闭”;                                                                     (此图为:考生菜单页面)


在我们选择了相应的操作之后,考生端会自动同步我们更改的内容,进行相应的显示;


                                                              (此图为:管理端考生菜单操作内容)                                                                (此图为:考生端页面显示的内容)