loading-img
创建问卷

1、点击“问卷管理”—》“创建问卷”;

2、填写“问卷基础信息”,填写完毕后,点击“发布问卷”;                                                                              (此图为:为问卷配置基础信息操作)


3、问卷发布成功后,点击“查看问卷”,为问卷添加具体内容;4、问卷支持“单选”、“多选”、“日期”、“问答”、“国内地区”、“静态文字”等形式的内容添加,
     全部添加完毕点击“保存内容”


                                                                                 (此图为:问卷内容添加操作)


5、问卷还支持自定义逻辑跳转功能,操作如下;


                                                                                (此图为:为问卷添加逻辑跳转操作)