loading-img
学员扩展信息

系统管理——》学员扩展信息

学员扩展信息:是指当学员管理中,已有的信息字段不能满足采集需求时,可以在此项功能中添加自定义信息字段,并为其配置属性;

已添加好的自定义信息字段也会同步到免登录信息采集字段中;


                                                                          (此图片为:免登录方式采集信息展示)


1、点击 ”学员扩展信息“在页面左侧“扩展类型”中选择需要添加的扩展内容;

2、在右侧的“属性配置”中为其配置相关属性;

3、最后在中间的“扩展列表”中进行预览,确保没有问题后点击“保存”,添加的自定义信息字段就成功上传了;                                                                                 (此图片为:添加学员扩展信息操作)