loading-img
监考分组

监考管理——》监考分组

1、点击“监考分组”,可查看已经开启监考中心功能并设置了分组人数的考试分组列表;

2、可根据“考试名称”进行快速搜索,直接定位到该考试的分组位置;                                                                    (此图片为:查看考试分组列表操作)


3、点击列表末尾处的“设置监考”按钮,为该场考试的各个分组配置考务人员;

4、选中“考务人员”后,点击确认即可;                                                                   (此图片为:为考试分组配置监考人员操作)


备注:为考试分组配置监考老师是在已经添加好考务人员的基础上进行操作的,如何添加考务人员请查看“人员管理——考务人员”文档介绍。