loading-img
创建面试

1、点击“面试管理”——“创建面试”;

2、填写“面试基础信息”,每场在线面试都需要设置“面试密码”,选择“主面试官”,填写完毕点击“发布面试”即可;


                                                                     (此图片为:填写面试基础信息操作页面)

3、发布面试后,系统自动弹出“面试链接”,面试者可通过面试链接中的二维码或网址登录系统参加面试;                                                                 (此图片为:面试链接展示页面)

4、面试者需要输入“真实姓名”、“手机号”、“面试密码”便可登录系统进入面试页面,等待面试官发送面试邀请;


注意事项:面试需要消耗实时音视频时长,需提前足量购买;

                 面试官和面试者双方都消耗实时音视频时长。